Αίτηση

Πληροφορίες Αίτησης

Η διάρκεια της παρεχόμενης υποτροφίας είναι 10 μήνες. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 07/02 – 17/5 του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους (έως 17/5/2018). Οι επιλεχθέντες σπουδαστές θα ενημερώνονται μέχρι  26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018.  ώστε να μπορέσουν να ρυθμίσουν εγκαίρως τα της αφίξεώς τους στην Αθήνα.
Η επιλογή των σπουδαστών/υπότροφων γίνεται από τον Διευθυντή του προγράμματος σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Ακαδημαϊκό. Οι αιτούντες θα ενημερωθούν εγγράφως (με e-mail) και εγκαίρως για τις αποφάσεις της επιτροπής. Η επιτροπή δεν υποχρεούται να κοινοποιεί το σκεπτικό των αποφάσεών της. Η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται ηλεκτρονικά χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα. Στο πεδίο “Δήλωση” γράφονται οι λόγοι για τους οποίους οι υποψήφιοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Θα πρέπει επίσης να σταλούν ταχυδρομικώς δύο συστατικές επιστολές (από καθηγητές τους που μπορούν να επιβεβαιώσουν τα επιστημονικά προσόντα των αιτούντων- με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής). Οι επιστολές πρέπει να αφορούν το πρόγραμμα και να απευθύνονται στο Ίδρυμα. Οι δέκα επικρατέστεροι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη (δια ζώσης ή μέσω Skype).
ΠΡΟΣΟΧΗ! Τα επίσημα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν μόλις φτάσει η έγκριση από τα Υπουργεία Παιδείας και Οικονομικών). Όλοι θα ειδοποιηθούν με email.

Φόρμα Αίτησης

Σημ.: Τα πεδία με τον αστερίσκο συμπληρώνονται υποχρεωτικά

* Ονοματεπώνυμο :
* Εθνικότητα :
* Ημ. Γέννησης :
* Χώρα Προέλευσης - Διαμονής :
* Διεύθυνση :
* Τηλέφωνο :
* Email :
* Βιογραφικό (έως 150 λέξεις) :
* Σπουδές :
Δημοσιεύσεις :
* Μητρική Γλώσσα :
* Γνώσεις Ελληνικών :
* Γνώσεις Άλλων Γλωσσών :
Μεταφραστική Πείρα :
* Δήλωση :
5 + 3 =